Events

ร่วมทำกระโจมปลาขนาดใหญ่ที่มีน้ำขึ้นถึงตลาดเวลา ให้เป็นที่พักพิงด่านสุดท้ายก่อนออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ของเครือข่ายไปยังแม่น้ำบางปะกง

ร่วมทำกระโจมปลาขนาดใหญ่ที่มีน้ำขึ้นถึงตลาดเวลา ให้เป็นที่พักพิงด่านสุดท้ายก่อนออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ของเครือข่ายไปยังแม่น้ำบางปะกง

ร่วมติดตั้งป้ายชี้บ่งพื้นที่ภายในบ้านปลา ธนาคารปู จำนวน 9 ชุด 17 ป้ายเพื่อรองรับการเยี่ยมชมจากภาครัฐ ,หน่วยงานเอกชล , ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน

ร่วมติดตั้งป้ายชี้บ่งพื้นที่ภายในบ้านปลา ธนาคารปู จำนวน 9 ชุด 17 ป้ายเพื่อรองรับการเยี่ยมชมจากภาครัฐ ,หน่วยงานเอกชล , ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน

Company Visit

ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัดสำนักงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน

โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดินวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง) เนื่องจากแม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ การท่องเที่ยวชมโลมาธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งทำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำการปะมงชายฝั่งที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างน่าตกใจพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงลดลงเป็นอย่างมาก เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ได้ร่วมกับเครื่อข่ายเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กรเอกชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาระบบนิเวศ หันมาสนใจ ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันล้ำค่าบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงแห่งนี้ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2555  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลน และบูรณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ธนาคารปูแสม… Read More »โครงการ จัดสร้างบ้านปลา แหล่งอาหารโลมา เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน