ข้อมูลองค์กร

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข้อมูลองค์กร
  4. >>
  5. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับชื่อ- นามสกุลตำแหน่ง
1นายโชติ โสภณพนิชประธานกรรมการ
2นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศลกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3นายอมร อัศวานันท์กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5นายเสกสรร เกียรติสุไพบูลย์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6นายภาวุฒิ ยูถะสุนทรกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7นายสมศักดิ์ ใจตรงกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8นายเลา ติงไฟกรรมการ
9นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผลกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ