ข้อมูลองค์กร

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข้อมูลองค์กร
  4. >>
  5. สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

               ผลประกอบการสำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 392.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.86 มีผลกำไร 83.1 ล้านบาท โดยลดลงร้อยละ 18.66 เนื่องจากเกิดข้อพิพาทด้านคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง และเนื่องจากเป็นงานด่วนที่ต้องเร่งเริ่มงานให้ได้ตามกำหนด ทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบางคนไม่ได้รับการตรวจสอบประวัติอย่างครบถ้วน เป็นเหตุให้ธนาคารระงับการจ่ายค่าจ้างรายงวดที่บริษัทฯ ได้ทำงานสำเร็จและส่งมอบงานไปแล้ว โดยหักลบค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 19 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ทำหนังสือทักท้วงและเข้าพบเพื่อชี้แจงต่อธนาคารว่าสิทธิที่ธนาคารกล่าวอ้างนั้นคลาดเคลื่อนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎบนข้อสัญญาและกฎหมาย แต่การทักท้วงเรียกร้องค่าจ้างดังกล่าวยังไม่ได้รับการชำระ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินไว้ก่อน ทำให้เกิดผลกำไรที่ลดลงดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้แล้ว

               คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้คงเงินปันผลในอัตรา 9.50 บาทต่อหุ้น
               ในปีที่ผ่านมา การแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการล็อคดาวน์พื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดในสังคม รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกไปเที่ยว หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านและใช้จ่ายน้อยลง อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง กิจกรรมกีฬา การท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผับ บาร์ ธุรกิจน้ำมัน และการขนส่ง ที่ต้องลดการจ้างงานในทันที หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล และบุคคลทั่วไป ต่างใช้ระบบออนไลน์ในการทำงานมากขึ้น ทั้งการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การสั่งอาหาร ซื้อของออนไลน์ หรือปรึกษาแพทย์ และการบันเทิง ทำให้อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ระบบต่างๆ ที่สนับสนุนการสื่อสารแบบออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ที่ต่างประเทศ ซึ่งเห็นโอกาสและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ รวมถึงผู้ที่สามารถปรับตัวได้ก่อน คือผู้ประสบความสำเร็จ มูลค่าหุ้นของบริษัทเหล่านี้ที่ต่างประเทศจึงเติบโตขึ้นมากกว่า 50% ภายในระยะเวลาหนึ่งปี และหุ้นของบางบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 100%  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทำให้จำนวนคนว่างงานสูงขึ้น และผู้คนจำนวนมากประสบภาวะยากลำบาก

               ปัจจุบัน กลุ่มคนจำนวนมากทั่วโลกที่สูญเสียงานและมีรายได้ลดลง รวมถึงธุรกิจที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ต้องพึ่งพิงและรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาล ทำให้รัฐบาลต่างๆ ต้องกู้เงินเพิ่มขึ้น ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกก็ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนมากขึ้น เมื่อผู้คนที่มีเงินไม่ใช้จ่ายเงิน บริษัทฯ ต่างๆ  ลดการลงทุนลง และดอกเบี้ยมีอัตราที่ต่ำหรือติดลบ ปัญหาก็จะไม่เกิด แต่เมื่อไรที่ประชาชนได้รับวัคซีนและสามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้ ทั้งการลงทุนราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลประเทศต่างๆ ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น และอาจต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นอีก หากเป็นดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจกลายเป็นปัญหาต่อไปในปีหน้า

               อย่างไรก็ตาม วัคซีนจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และรายได้ที่เข้ามาอาจจะเพียงพอต่อการชำระคืนดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลได้

               ส่วนเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากประชาชนทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง และเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวสูงขึ้นเนื่องจากการส่งออกดีขึ้น และการเดินทางระหว่างประเทศกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากการท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงถึง 15% ในระยะยาว การสร้างศักยภาพของบุคลากรเป็นที่จำเป็นที่สุด การเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานรองรับงานในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็น ส่วนงานในยุคเศรษฐกิจแบบเก่านั้นก็จะค่อยๆ ลดลงไป

               บริษัทฯ เอง ก็ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจคลังเอกสาร การบริการด้านสแกนเอกสาร และงาน outsourcing ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า และบริการท่าเรือ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และเป็นที่ไว้ใจได้ของลูกค้าและสังคม

               ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างอาคารคลังเอกสารเพิ่มอีก 1 อาคาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับบริการรับฝากเอกสาร นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงคลังสินค้าและท่าเรือบางปะกอกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเช่าคลังสินค้าและท่าเรือมากขึ้น มีการปรับปรุงงานโดยการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ ISO 27001

               บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างอาคารเก็บเอกสารห้องมั่นคงเพิ่มขึ้น คาดว่าโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และโครงการนี้จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

               สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ ส่งผลให้บริษัทฯ สร้างผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ผมขอถือโอกาสขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกคนที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และยินดีที่จนถึงขณะนี้ทุกคนยังปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19

( นายโชติ โสภณพนิช )
ประธานกรรมการ