Company Visit

ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
สำนักงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561