บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุ่มบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

บริษัทในเครือ

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

บริการเช่าพื้นที่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือพาณิชย์

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

การดำเนินงานรับฝากและจัดการเอกสาร

1513135278
1513135278 (2)
1513135278
1513135278s

ข่าวสารและกิจกรรม