ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ:บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)...
ประเภทของธุรกิจ:ประกอบธุรกิจพัฒนา และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่:185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเลขทะเบียนบริษัท:0107537002435
โฮมเพจ:www.kwc.co.th
โทรศัพท์:0-2427-0963, 0-2427-3374, 0-2871-3191-5
โทรสาร:0-2427-0964

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ:บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทของธุรกิจ:ประกอบกิจการคลังสินค้า และทำเรือขนถ่ายสินค้า
สำนักงานใหญ่:ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังสินค้า 2 แห่ง:คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเลขทะเบียนบริษัท:0105534087373
โฮมเพจ:www.kwclogistics.in.th
โทรศัพท์:0-2427-0963, 0-2427-3374, 0-2871-3191-5
โทรสาร:0-2427-0964

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

ชื่อ:บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ประเภทของธุรกิจ:ประกอบกิจการรับฝาก และบริหารเอกสาร
สำนักงานใหญ่:ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่ตั้งคลังสินค้า 1 แห่ง:เลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ 0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368
หมายเลขทะเบียนบริษัท:0105538117803
โฮมเพจ:www.kdc.co.th
โทรศัพท์:0-2871-4558
โทรสาร:0-2428-7077