การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายด้านภาษี

             บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในเรื่องของภาษี ในการจะพัฒนาธุรกิจไปอย่าง ยั่งยืนและมั่นคง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศโดยรวม และเป็นการแสดงถึงการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นส่วน สำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและเพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่รัดกุมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษี ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

  1. ให้ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายด้านภาษีแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
  2. ไม่ดำเนินการจัดการด้านภาษีอย่างไม่โปร่งใส ไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
  3. การกำหนดราคาโอนหรือซื้อขายระหว่างกันกับบริษัท และหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะยึดหลักเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับ คู่ค้าทั่วไป ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกัน (Arm’s length Principle)
  4. ประสานความร่วมมือและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานทางภาษีของทางราชการ ด้วยความซื่อตรง เคารพซึ่กันและกัน มีความไว้วางใจกัน ด้วยมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัท
  5. อบรมพนักงานที่รับผิดชอบด้านภาษี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานจะมีความสามารถและความรู้ เพื่อรับผิดชอบและจัดการ บริหารด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การสนับสนุนให้แต่ละบริษัทถือปฏิบัติตามนโยบายด้านภาษีนี้