การกำกับดูแลกิจการ

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. การกำกับดูแลกิจการ
  4. >>
  5. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

             บริษัทจะตระหนักในความสำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ทั้งในกลุ่มพนักงานของบริษัท ลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า และสังคม รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจจริตคอร์รัปชั่นด้วย มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่มอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงาน และสร้างความมั่นคงให้กับ องค์กร โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ คือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม