ข้อมูลองค์กร

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข้อมูลองค์กร
  4. >>
  5. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับชื่อ- นามสกุลตำแหน่ง
1นายโชติ โสภณพนิชประธานกรรมการ
2นายพลจักร นิ่มวัฒนา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4นายภาวุฒิ ยูถะสุนทรกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5นายสันติ ถิรพัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6นางสาวภารดี สินธวณรงค์กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สุคนธทรัพย์กรรมการ
8นายเลา ติงไฟกรรมการ
9นายสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุลกรรมการและกรรมการผู้จัดการ