ข้อมูลองค์กร

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข้อมูลองค์กร
  4. >>
  5. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับชื่อ- นามสกุลตำแหน่ง
1นายโชติ โสภณพนิชประธานกรรมการ
2นายอมร อัศวานันท์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3นายพลจักร นิ่มวัฒนากรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5นายสันติ ถิรพัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6นายภาวุฒิ ยูถะสุนทรกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สุคนธทรัพย์กรรมการ
8นายเลา ติงไฟกรรมการ
9นายสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุลกรรมการและกรรมการผู้จัดการ