การกำกับดูแลกิจการ

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งในส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยยึดหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ