ข้อมูลองค์กร

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข้อมูลองค์กร
  4. >>
  5. สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

               บริษัทมีกำไรลดลงร้อยละ 2.3 เหลือ 90,812,486 บาท ในปี 2565 ธุรกิจแบบดั้งเดิมค่อย ๆ กระเตื้องขึ้นอย่างมั่นคง คลังสินค้าเพื่อความปลอดภัยแห่งใหม่ดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ได้ช้า และภาษีที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้น

เศรษฐกิจไทยทยอยปรับตัวดีขึ้นโดยมีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นบ้าง และมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง แม้การส่งออกจะลดลงในช่วงไตรมาสท้าย ๆ ก็ตาม โดยแนวโน้มดังกล่าวนี้อาจจะยังคงมีต่อเนื่องไปในปี 2566 และเศรษฐกิจไทยพึงปรับตัวได้ดีขึ้นอีกประมาณร้อยละ 3.2 ภายใต้เงื่อนไขว่าสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์จะต้องไม่เลวร้ายลงและสหรัฐอเมริกาไม่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก

ปัญหาเงินเฟ้อที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น (cost inflation) และปัญหาเศรษฐกิจที่หยุดชะงักแล้วเปลี่ยนรูปแบบอย่างพลิกผัน (economic disruptions) ยังคงมีอยู่ต่อไป และบริษัทกำลังพยายามหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากการเก็บรักษาเอกสารได้ ซึ่งในระหว่างนี้บริษัทยังคงดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดีขึ้นและพัฒนาพนักงานของบริษัทต่อไป

ปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลเท่ากับหุ้นละ 9.50 บาท และในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้เพิ่มเงินปันผลอีก 50 สตางค์ เป็นหุ้นละ 10 บาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดสำรองเพียงพอ

ปีนี้นายอรุณ จิรชวาลา และนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระของบริษัท ได้ลาออก และในปี 2566 นายสมศักดิ์ ใจตรง กรรมการบริหาร และนายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ ก็ได้ลาออกเช่นกัน ในนามคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านดังกล่าวที่ได้ปฏิบัติงานและมีส่วนช่วยเหลือในระหว่างเวลาที่ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังขอขอบคุณพนักงานบริษัทที่ได้ทุ่มเทอุทิศตน ที่ได้ทำให้ธุรกิจที่มีอยู่ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ค้นพบศักยภาพและตระหนักถึงธุรกิจของเรา เพื่อขยายธุรกิจของเราไปสู่อนาคตที่แตกต่างและยั่งยืน รวมทั้งขอขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นที่เชื่อถือในบริษัทด้วยเช่นกัน บริษัทจะพยายามปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป

( นายโชติ โสภณพนิช )
ประธานกรรมการ