บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ประกอบธุรกิจพัฒนา และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานใหญ่ : 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-3374 , 0-2427-0963, 0-2871-3191-5