การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณคู่ค้า

จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

นิยาม

บริษัทฯ หมายถึง บริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดาแก่บริษัทฯ

จริยธรรมธุรกิจ อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โดยทางบริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน คู่ค้ามุ่งกระทำการด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในความเป็นเลิศในด้าน ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ

3. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยทางบริษัทฯ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ คู่ค้าปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง ฯลฯ
2. การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ คู่ค้าต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับบุคลากร ที่อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนทาง ธุรกิจ

3. การไม่เลือกปฏิบัติ คู่คู่ค้าปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

คู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลงระหว่างกัน รวมถึงต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น และนโยบายการให้ของขวัญ

คู่ค้าจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด กฎหมายเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น รวมไปถึงต้อง ไม่เสนอให้ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ใดๆ

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้องการเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้
 2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 1. คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น และลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
 3. ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการร่วมกับ บริษัทกรุงเทพโสภณ และบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1. ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คู่ค้าต้องจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีการดำเนินการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติเรื่องอาชีวอนามัย กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งาน

แรงงานและ หลักสิทธิมนุษยชนสากล

 1. ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา
 2. ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ
 3. การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์และการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย แรงงานกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
 4. ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของ ลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด
 5. การจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมไม่ต่ำ กว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่รับข้อร้องเรียน ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น การกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับ การทุจริต หรือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งสามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล หรือ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน) 185 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140