ข้อมูลองค์กร

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข้อมูลองค์กร
  4. >>
  5. ข้อมูลบริษัท
  6. >>
  7. โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

               บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เป็น ผู้เช่าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ในทำเลธุรกิจซึ่งบริษัทกำลังศึกษาลู่ทางที่จะพัฒนา อีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเช่าไปเพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

               บริษัทได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทย่อย* โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเป็นการตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทประเทศประเภทธุรกิจสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัดไทยให้บริการโลจิสติกส์99.9945 ของทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัดไทยกิจการคลังเอกสาร99.9987 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

               บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

               บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผนโดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2008 รวมถึงบริการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้งจัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน