การกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมธุรกิจ

             คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรม” สำหรับการประกอบธุรกิจ กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติจริงจังอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

             บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ