การกำกับดูแลกิจการ

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. การกำกับดูแลกิจการ
  4. >>
  5. นโยบาย
  6. >>
  7. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

             นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนี้จะทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการทํางานไว้ได้ในตลาดที่มีการแข่งขันกัน พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน ผลที่ได้รับคือพนักงานรู้สึกมีกําลังใจในการทํางาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทําให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

             ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานแต่ละท่านและผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายใหม่ การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของพนักงานจะอิงตามผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน ได้แก่

เงินเดือน จะได้รับการกำหนดโดยอิงตามบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ

 
 
โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน เป็นการจูงใจและให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แบ่งเป็น การประเมินด้าน KPI(Key Performance Indicator)สำหรับพนักงานและการประเมินแบบ PMS(Performance Management System) สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท, เป้าหมายของแผนก และเป้าหมายส่วน บุคคล

โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงานอ้างอิงตามการประเมินผลการดำเนินการของบริษัท ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน ของแผนกและของพนักงานแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น PMS จะรวมถึงเรื่อง

 
 

นอกจากนี้ ปัจจัยทั้งด้านการเงินและมิใช่ด้านการเงินได้ใช้พิจารณาโบนัสประจำปีของแต่ละบุคคล กล่าวคือ การปฏิบัติงานตาม แนวทางและกระบวนการภายในบริษัท ขีดความสามารถและสมรรถนะของพนักงาน ผลงานของพนักงาน ความทุ่มเทในการ ทำงาน และอื่น ๆ

สวัสดิการต่าง ๆ ให้อิงตามข้อบังคับบริษัทและสัญญาการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย วิธีปฏิบัติในตลาดของประเทศ และ/หรือบทบาทและ ตำแหน่งของพนักงาน
เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง จะจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน