การกำกับดูแลกิจการ

 1. หน้าหลัก
 2. >>
 3. การกำกับดูแลกิจการ
 4. >>
 5. นโยบาย
 6. >>
 7. นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี การบริหารจัดการเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

 1. เคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติสากล
 2. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการดําเนินงาน เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 4. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างรากฐานสังคมแห่งความยั่งยืน
 5. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ที่ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 6. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อเป็นมาตรฐานแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • โดยทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน