การกำกับดูแลกิจการ

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. การกำกับดูแลกิจการ
  4. >>
  5. นโยบาย
  6. >>
  7. นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และช่วยตรวจสอบค่าตอบแทนของตำแหน่งสำคัญได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกและผู้จัดการอาวุโส อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะพิจารณาขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษัท คุณค่าของงานที่มีต่อบริษัท โดยจัดทำเป็นโครงสร้างเงินเดือน และแผนการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกันและต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การบริหารค่าตอบแทนจะขึ้นกับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหาร ค่าตอบแทนอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทและสอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท