การกำกับดูแลกิจการ

  1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. การกำกับดูแลกิจการ
  4. >>
  5. นโยบาย
  6. >>
  7. นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการชุดย่อย จะช่วยกำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงขอบเขตของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท เพียงพอที่จะจูงใจในการสรรหากรรมการและรักษากรรมการที่ดีให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้าง คุณประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้งพิจารณาเทียบเคียงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มขนาดของบริษัท ที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และเป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน ของกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ