การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

             บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและ มาตรฐานแรงงานสากล โดยได้กำหนดเรื่องของ คุณธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในองค์กร ทั้งนี้โดยมั่นใจได้ว่าวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการ ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่บนหลักการเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม

             นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน มีดังต่อไปนี้

 1. การไม่เลือกปฏิบัติ
  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สีผิว ทัศนะทางการเมือง สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกสหภาพ รสนิยมทางเพศ หรือ ลักษณะด้านอื่น ๆ
 2. แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
  บริษัทฯ ห้ามมิให้ กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ และสำหรับการจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์และการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย แรงงานกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
 3. สิทธิแรงงานของพนักงาน
  บริษัทฯ เคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อการเจรจาต่อรองซึ่งสอดคล้องตามกฏหมาย และกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในการร่วมกันเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
 4. การจ้างงานและการปฏิบัติงาน
  บริษัทฯ มีกระบวนการว่าจ้างและสรรหาบุคลากร โดยดำเนินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ
 5. เวลาชั่วโมงทำงานและค่าจ้าง
  บริษัทฯ ให้ค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงานโดยไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงเรื่องเวลา ชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ การทำงานล่วงเวลาต้องได้รับการยินยอมจากพนักงานทุกกรณี โดยบริษัทฯ ปฏิบัติและดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการจัดสรรได้รับวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน
 6. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม ไม่ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอยู่ที่ใด โดยพนักงานทั้งหมดจะถูกจ้างภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และจะได้รับการฝึกอบรมทักษะการทำงานที่เหมาะสม โดยทางบรbษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในพนักงานทุกคนและความสนับสนุนร่วมมือที่พนักงานมอบให้ และมีความมุ่งมั่น เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมและต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โดยทุ่มเทเพื่อรักษาองค์กรให้เป็นสถานที่ซึ่งปราศจากการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงการล่วงละเมิด การข่มขู่หรือการถูกคุกคามในทุกทาง
 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทำงาน
  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางกรอบปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมน้อยที่สุด