การกำกับดูแลกิจการ

 1. หน้าหลัก
 2. >>
 3. การกำกับดูแลกิจการ
 4. >>
 5. นโยบาย
 6. >>
 7. นโยบายความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง นโยบายความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

             บริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

 1. บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 2. บริษัทฯจะสนับสนุน ส่งเสริม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินรวมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงาน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อ ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการ ทำงานและเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 4. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ สนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน
 5. บริษัทฯ จะจัดสรรการใช้ทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน
 6. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไป ตรงมา